• תרשים מס' 1 תרשים מס' 1 תרשים 1 - זמני תפילה ותפילת תשלומין
 • תרשים מס' 2 תרשים מס' 2 תרשים 2 - תשלומין למנחה בערבית
 • תרשים מס' 3 תרשים מס' 3 תרשים 3 - סיכום תפילת תשלומין
 • תרשים מס' 4 תרשים מס' 4 תרשים 4 - תשלומין בתפילת מוצאי שבת
 • תרשים מס' 5 תרשים מס' 5 תרשים 5 - תקנת התפילה
 • תרשים מס' 6 תרשים מס' 6 תרשים 6 - פלג המנחה
 • תרשים מס' 7 תרשים מס' 7 תרשים 7 - משמעות הביטוי עד ... שעות
 • תרשים מס' 8 תרשים מס' 8 תרשים 8 - משמעות הביטוי עד .. שעות - המשך
 • תרשים מס' 9 תרשים מס' 9 תרשים 9 - זיהוי התנא בברייתא העוסקת במן
 • תרשים מס' 10 תרשים מס' 10 תרשים 10 - זמן תפילת מנחה - הכרעת ההלכה
 • תרשים מס' 11 תרשים מס' 11 תרשים 11 - ערבית מוקדמת - דיון
 • תרשים מס' 12 תרשים מס' 12 תרשים 12 - ברכת הצדוקים
 • תרשים מס' 13 תרשים מס' 13 תרשים 13 - מספר הברכות בעמידה
 • תרשים מס' 14 תרשים מס' 14 תרשים 14 - ברכת הביננו
 • תרשים מס' 15 תרשים מס' 15 תרשים 15 - השוכח תן טל ומטר
 • תרשים מס' 16 תרשים מס' 16 תרשים 16 - השוכח יעלה ויבוא
 • תרשים מס' 17 תרשים מס' 17 תרשים 17 - תפילות, סגנונות ומנהגים
 • תרשים מס' 18 תרשים מס' 18 תרשים 18 - תפילת המוספין ביחיד ובציבור